top of page
Sök
  • Skribentens bildLena Göthe

Processledarutbildning på Schillerska gymnasiet i Göteborg


Processledarutbildning på Schillerska gymnasiet i Göteborg

Syfte:

Att stärka ämnesföreträdarnas processledarskap genom att utveckla förhållningssätt, strukturer och metoder som är effektiva i syfte att åstadkomma ett lärande och utvecklande klimat där alla i respektive ämnesgrupper är delaktiga i skolutvecklingen.

Struktur:

Gruppen av ämnesföreträdare träffas under en halvdag varje månad för att lära kring och testa förhållningssätt, strukturer och metoder som är effektiva i syfte att åstadkomma ett professionellt lärande som har effekt på elevernas lärande. Det handlar alltså ytterst om utveckling av ämnesföreträdarnas ledande av lärarnas lärande om elevernas lärande.

Processen kommer att initieras med en heldag med ämnesföreträdare och skolledning tillsammans. Detta är av särskild vikt för att ämnesgruppernas lärande ska kunna fungera som ett ”nav” i den övergripande skolutvecklingen.

Varje tillfälle under processen genomsyras av en tyngdpunkt i ett villkor för professionellt lärande. Utrymme kommer också att finnas för handledning kring de möjligheter och utvecklingsområden som ämnesföreträdarna står inför i sina respektive grupper. De planerade temana kan som ett resultat av detta komma att förändras i relation till Schillerskas behov.

Innehåll:

Inledande dag – ämnesföreträdare och skolledning tillsammans

Det professionella lärandet, kvalitetsarbetets förutsättning. Skolutveckling som har effekt på elevernas lärande.

Ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling - processledarskapets funktion.

Schillerskas skolutvecklande arbete – vi gör en inledande analys tillsammans.

I

Att bygga en kultur av evidensbaserad undersökning och förbättring.

Vad menas med data i skolutveckling och hur kan det användas för att skapa evidens i det professionella lärandet?

Metod för cyklisk databaserad skolutveckling.

Observation av elevers lärande som kraft i det professionella lärandet.

II

Uppföljning av observationer av elevers lärande.

Peer Coachning, att integrera planeringen av elevernas lärande i kvalitetsarbetet – ett lärande integrerat i vardagsarbetet.

III

”Why did assessment for learning fail?” - Grundläggande utmaningar för att lyckas med skapandet av en undervisning som genomsyras av formativitet.

Strukturellt stöd av Dylan Wiliams nyckelstrategier i lärares lärande och i den övergripande skolutvecklingen.

IV

Att analysera gruppers mognad som en grund för tyngdpunkt i det pedagogiska ledarskapet. ”Ge din grupp det den behöver!”

Kartläggning och grund för utveckling av det individuella pedagogiska ledarskapet hos er.

V

Metoder som skapar förutsättningar för allas delaktighet. Hur agerar en processledare ”när någon inte agerar som hen ska”?

Att främja positiva rollrepresentationer.

Det svåra samtalet.

Avslutande dag - ämnesföreträdare och skolledning tillsammans

Professionellt lärande i hela skolans sammanhang.

Arbetslag, ämnesgrupper och samtalsgrupper som nödvändiga kuggar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi undersöker och identifierar vidare utvecklingsområden för kvalitetsarbetets aktuella strukturer i ämnesgrupperna och på Schillerska gymnasiet som helhet.

(Utöver detta kan kostnadsfri handledning tillkomma i syfte att stötta och utveckla de lärande strukturerna i ämnesgrupperna.)

26 visningar0 kommentarer
bottom of page