top of page
Hem
Om%20Plus%20Pil_edited.jpg

OM 

Plus Pil

Plus Pil erbjuder skolutveckling genom kollaborativt professionellt lärande där ett ständigt kollegialt undersökande, planerande och utvecklande av elevernas lärande bildar navet. Ett verkligt systematiskt kvalitetsarbete med skolans huvudprocess - undervisningen - i centrum. 

Om Plus Pil

Områden

Områden

Kollaborativt Lärande

- med undervisningen I centrum

Om skolutvecklingen ska ha effekt på elevernas lärande måste lärarnas lärande ta sin utgångspunkt i undervisningen. I det kollaborativa lärandet utvecklar en grupp lärare gemensamt undervisningen i ett ständigt undersökande och utvecklande av elevernas lärande, ett kontinuerligt ”laborerande”. För detta har jag, tillsammans med lärare på tre skolor, utvecklat en ”lärcykel” som jag gärna delar med mig av och som kan anpassas och vidareutvecklas i relation till en skolas behov.

Ledarskap för undervisningsutveckling

- för förstelärare, ämnesansvariga, arbetslagsledare med flera.

Att leda professionellt lärande kräver särskilda förmågor. Det är viktigt att huvudförståelsen inte blir att vara expert inför sina kollegor. Istället bör ledning av lärares lärande ses som att främja en organisatorisk snarare än individuell kompetens i gruppen. Lärledaren är inte den som ska utveckla andra, hen ska leda andra i ett lärande så att alla blir delaktiga i skolutvecklingen.

Lektionsobservationer som kraft 

- i kollegialt lärande

Vi behöver bli bättre på att besöka varandra i undervisningen men kollegiala observationer är inget självändamål. För att kollegiala observationer ska vara meningsfulla behöver de vara förankrade i det lärande om undervisningen, i det som vi gemensamt i arbetslaget eller i ämnesgruppen strävar efter att utveckla. När jag besöker min kollega observerar jag inte vad min kollega gör utan vad som händer i elevernas lärande när vi genomför den undervisning vi planerat. 

Pedagogiskt ledarskap

- för rektorer

I de skolor där man organiserar för lärande, har arbets- och ämneslag en lärande funktion. Man lär kring elevernas lärande med hjälp av gemensamt delade strukturer och man planerar för lektioner och arbetsområden med hjälp av metoder som gör att alla ”tvingas” vara delaktiga i skolutvecklingen. I organisationer som fungerar på detta sätt blir alla bärare av det pedagogiska ledarskapet. Det skapar inte samma utvecklingskraft om jag är den enda som ger direkt återkoppling till mina pedagoger. Jag måste skapa strukturer som ger förutsättning för ständig återkoppling i arbetet. En återkoppling som sker pedagoger emellan, i deras vardag, med fokus på den/de utvecklingsfrågor som är centrala i skolutvecklingen. På detta sätt får vi möjligheter att bedriva ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete.

Meritering av förstelärare

Huvudsaklig tyngdpunkt i meriteringen ligger på att göra undervisningsobservationer utifrån vilka en oberoende analys och bedömning av lärarens särskilda yrkesskicklighet görs. Underlag för denna analys utgörs också av uppföljande samtal efter lektionen och en intervju där förstelärarens bild av och förutsättningar för uppdraget identifieras. Hänsyn tas till lärarens skriftligt formulerade motivering till dennes önskan om att inneha uppdraget. En förstelärare bör inte bara vara skicklig i att iscensätta elevernas lärande, hen behöver också ha förståelse för och äga strategier kring hur undervisning kan utvecklas kollegialt.

Att göra analyser som leder vidare

- ett kvalitetsarbete värt namnet

Att göra analyser av en skolas resultat är med nödvändighet kopplat till en skolas kvalitetsarbete. Tanken är ju att dessa analyser ska leda till utveckling av framförallt undervisningspraktiken. Men, om vi bara analyserar de resultat, den data, ”som kan räknas” (betyg, resultat på nationella prov, screeningar mm) ger det ingen information om vad som är orsaken till att något fungerar eller varför vi har problem. Min erfarenhet är att vi är duktiga på att följa upp olika typer av data men att förklara varför vi har de resultat vi har är inte lika vanligt. Att dessutom få till den där verkliga förbättringen i undervisningen handlar inte främst om att ”göra mer eller mindre” av något. Vi kan inte heller nöja oss med att förändra, vi behöver veta att vi gör rätt förändringar. 

barnskötare, Tjörn.jpg

Förutsättningar för kollaborativt lärande

- resultatet av min Master

Vi vet idag att ett av skolutvecklingens viktigaste redskap är ett framgångsrikt kollegialt lärande. Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på elevers lärande kollaborativ. Hargreaves och O´Connor (2018) definierar det kollaborativa lärandet som att lärarna upprepande och cykliskt gemensamt undersöker problem och möjligheter i sin undervisning i syfte att förbättra den. Detta kollaborativa undersökande är inbäddat i undervisningen varje dag och som redskap används till exempel fastlagda samtalsstrukturer, gemensamma verktyg och överenskomna protokoll.

I januari 2020 tog jag en Master i utbildningsledarskap vid Göteborgs universitet. I min avslutande uppsats om 30 poäng undersökte jag hur förutsättningar för ett kollaborativt lärande bör se ut. 

8Z9B1321_edited.jpg

omdömen

Helena Resele-Tidén, verksamhetsutvecklare 

grund- & gymnasieskola

 Danderyds kommun

Lena Göthe, som driver Plus Pil Skolutveckling AB, har haft flera uppdrag för Danderyds kommun. Uppdragen har fördelats mellan centrala uppgifter på förvaltningsnivå och lokala sådana knutna till olika skolor, både för grund- och gymnasieskola samt Danderyds Kulturskola. Tema för det centrala uppdraget var ”Det pedagogiska uppdraget och hur de olika funktionerna skolledare, förstelärare och arbetslagsledare samspelar på enhetsnivå.”

Lena Göthe har i samtliga uppdrag för Danderyds kommun varit drivande och initiativrik och fungerat som en aktiv lärspridare. Hon besitter bred och djup kunskap kring aktuell skolforskning och skolans styrdokument. I arbetet har Lena Göthes analytiska förmåga varit av mycket stort värde.

Åsa Hägglund & Börje Andersson, rektorer Ösby naturbruksgymnasium

Lena Göthe har genom sin gedigna erfarenhet, sitt smittande positiva sätt samt sin förmåga att konkretisera modern skolforskning, hjälpt Ösby Naturbruksgymnasium att höja måluppfyllelsen. Lena har funnits med Ösby under 3,5 års tid som föreläsare och har även gjort besök i undervisningen. Vi är väldigt glada över och nöjda över samarbetet med Lena Göthe i vår process mot högre måluppfyllelse.

Helena Balte, verksamhetschef förskola, Alingsås

Vi är mycket nöjda med den insats Lena Göthe gjorde för våra samtalsledare. Pedagogerna uttrycker att de efter utbildningsdagen fått en djupare förståelse för vad kollegialt lärande innebär och hur de ska agera i sina roller som samtalsledare. Utbildningsdagen hade en god mix av input, inspiration och koppling till teorier samt praktiskt arbete. Lena är mycket inspirerande och tydlig, visar på en stor kompetens och har samtidigt ett enkelt språk och är lätt att lyssna till. Lena knyter också tydligt an till det arbete vi gjort tidigare och till samtalsledarnas fortsatta uppdrag.

Alf Solanders bok_edited.jpg

Alf Solander,

författare och rektor Tumba gymnasium

Lena Göthe är en mycket skicklig fortbildare och kursledare. Hon har förmåga att lyfta och skapa progression både hos individen och gruppen/arbetslaget i stort. Hennes kunskap om skola och pedagogisk styrning är gedigen med öga både för detaljer och det mer övergripande. Hon är ytterst skicklig när det gäller att skapa fokus och deltagande, exempelvis i ett fortbildningssammanhang. Till sist några nyckelord om henne som samtalspartner: kunnig, engagerad, kontextskapande.

Omdömen

aktuellt

Plus Pils processledarutbildning

Under hösten 2023 genomför jag bland annat en processledarutbildning för förstelärarna i Ulricehamns kommun. Utbildningen syftar till att stärka deras kunskap om och ledande av den typ av kollegialt arbete där vi i vardagen undersöker, planerar och utvecklar undervisningen. Ett lärande mitt i undervisningspraktiken. Det här exemplet passar också för kommun- eller koncernövergripande utvecklingsledaruppdrag utöver förstelärare eller andra på enhetsnivå. 

Pluspil.jpg

Blogg 

Aktuellt / Blogg
Om Lena
Om Lena Göthe

OM Lena GöthE

Mina främsta kompetensområden handlar alla om att på olika sätt organisera för skolutveckling: kollaborativt professionellt lärande, ledning av lärares lärande (processledarskap för förstelärare, ämnesansvariga och arbetslagsledare) samt pedagogiskt ledarskap för skolledare. Vidare arbetar jag med att främja en kollaborativ skolutveckling på alla nivåer i en skolas organisation, kvalitetsarbete i ämnesgrupper och arbetslag, processledarutbildning och meritering av förstelärare.

Plus Pil stödjer

Plus Pil Skolutveckling stödjer
Skärmavbild 2023-04-10 kl. 14.42.23.png

GALLERI

©2023 by SKTR. Proudly created with Wix.com

Galleri

KONTAKTA
Lena

Lena Göthe Pluspil Skolutveckling.jpg

Det där gick ju bra! Ditt meddelande är skickat.

Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB  

Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige

E-post: lena.gothe@pluspil.se

Tel: +46 (0)70-517 81 01

Kontakta Lena
Copyright Lena Göthe Plus Pil Skolutveckling AB / Kungsbroa 8  / 47144 Åstol Sverige *** Foto, Film, Hemsida av My Södergren www.mysodergren.com 
bottom of page